Translation: “Sand Washed by Waves: Spring Melancholy”

Sand Washed by Waves
Spring Melancholy
Attributed to Li Qingzhao
Translated by Andrew Grimes Griffin

Her supple waist cinched by raw silk,
Enduring spring melancholy,
Under plum shadows she prepares,
Elegant, what does she resemble?
A lone filament of white cloud.

Her red lips move in skilful song,
Word after word, playful and clever,
She fords the peach blossom fringed path,
Gazes moonlit from the jade terrace,
Longs to catch sight of returning wheels.

guoande seal script jpegDepth Charge: I could find no ready-made translation of this poem, so I was forced to do one of my one before I could respond to it. For a Translation by John Mackenzie.

Wave/Wash/Sand·Harm/Spring·Li Qingzhao
White silk/restricted/small/waist/body,
Not/endure/injure/spring.
Sparse/plum shadow/under/evening/make-up/new.
Elegant and supple/what/pattern/resemble?
One/thread/light/cloud.

Song/skilful/moves/cinnabar/lips,
Word/word/playful/pouting.
Peach/blossom/deep/path/one time/to go through/ford.
Regretful/gaze/jade/terrace/clear/night/moon,
Still/illuminate/return/wheel.
浪淘沙·伤春·李清照
素约小腰身,不奈伤春。疏梅影下晚妆新。袅袅婷婷何样似?一缕轻云。
歌巧动朱唇,字字娇嗔。桃花深径一通津。怅望瑶台清夜月,还照归轮。

Làng táo shā·Shāng chūn·Lǐ Qīngzhào
Sù yuē xiǎo yāoshēn, bù nài shāng chūn. Shū méi yǐng xià wǎn zhuāng xīn. Niǎoniǎotíngtíng hé yàng shì? Yī lǚ qīng yún.
Gē qiǎo dòng zhūchún, zì zì jiāochēn. Táohuā shēn jìng yī tòng jīn. Chàng wàng yáo tái qīngyè yuè, hái zhào guī lún.

To read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”

To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Advertisements