My heart rises up: A Response to Li Qingzhao’s “Bodhisattva’s Gold Headdress”

Unde aether sidera pascit? Omnia enim debet, mortali corpore quae sunt, infinita aetas consumpse anteacta diesque. De Rerum Natura, Lucretius.
How is it that the sky feeds the stars? For infinite time and the days that are gone by must needs have devoured all things that are of mortal body.

As the slenderest of moons
Glowing falls into the west
Winter’s snow still young
Clarifies the spreading dusk
My heart rises up

Dark skies feed bright stars
Memories revive the dead
Silently shining
Back home the cold quickly fades
But faces and names linger

AGG20150111

Depth Charge: Lucretius quote translated by Cyril Bailey.

Tune: “Bodhisattva’s Gold Headdress”
Nostalgia
bu Li Qingzhao

A mild sun, a soft breeze,
The touch of a lined coat just put on:
Early springtime finds me
In a somewhat cheerful mood.
There’s a bit of chill, though, on getting up,
And the plum blossom in my hair
Has wilted.

My old home-where may it be?
There’s no forgetting about that
Unless I am drunk.
No scent left of the sandalwood incense
Lit overnight,
But the effect of wine
Is with me still.

Translated by Jiaosheng Wang.

菩萨蛮李清照
风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。睡起觉微寒,梅花鬓上残。
故乡何处是,忘了除非醉。沉水卧时烧,香消酒未消。

Púsà mán Lǐ Qīngzhào
Fēng róu rì bó chūn yóu zǎo, jiā shān zhà zhuó xīnqíng hǎo. Shuì qǐ jué wēi hán, méihuā bìn shàng cán.
Gùxiāng hé chù shì, wàngle chúfēi zuì. Chén shuǐ wò shí shāo, xiāng xiāo jiǔ wèi xiāo.
Bodhisattva/Barbarian Li Qinzhao
Wind/soft/sun/weak/spring/still/early, layered/garment/newly/donned/heart/feeling/good. Sleep/arise/fell/small/cold, plum/blossom/hair/on/ ruined.
Ancestral/village/what/place/is, forgotten/ only when/intoxicated. Deep water [name of incense]/sleep/time/burn, fragrance/vanish/wine/not/vanish.

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Advertisements

Charlottetown Harbour (After A Fresh Snowfall): A Response to Li Qingzhao’s “Long-lived Happiness (Nanchang Birthday)”

The snow finally falls
A luxury of sadness
Covering another year
In the false promise
Of a blank sheet

I see in the eighty-year-old
Eyes of my father—forgetting
Does not bring calm
Only confusion and anger
Or—at best—a bone-tired resignation

This is the false peace of retreat
With no chance of victory
Some other day

The long years stretch life and memory
Thinner and thinner still
Until they are twin mirrors

The grey glass of the harbour water
Reflecting the sky clouded grey

AGG20151227

长寿乐 (南昌生日) 李清照

微寒应候,望日边六叶,阶蓂初秀。爱景欲挂扶桑,漏残银箭,杓回摇斗。庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。有令容淑质,归逢佳偶。到如今,昼锦满堂贵胄。 荣耀,文步紫禁,一一金章绿绶。更值棠棣连阴,虎符熊轼,夹河分守。况青云咫尺,朝暮重入承明后。看彩衣争献、兰羞玉酎。祝千龄,借指松椿比寿。

Chángshòu Lè (Nánchāng Shēngrì) Lǐ Qīngzhào

wēi hán yīng hòu, wàng rì biān liù yè, jiē míng chū xiù. Ài jǐng yù guà fúsāng , lòu cán yín jiàn, biāo huí yáo dòu . Qìng gāo hóng cǐ jì, zhǎngshàng yī kē míngzhū pōu. Yǒu lìng róng shū zhì, guī féng jiā’ǒu. Dào rújīn, zhòu jǐn mǎntáng guìzhòu . Róngyào, wén bù zǐ jìn , yīyī jīn zhānglǜshòu . Gèng zhí táng dì lián yīn , hǔfú xióng shì , jiā hé fèn shǒu . Kuàng qīngyún zhǐchǐ , zhāo mù zhòng rù chéng míng hòu . Kàn cǎi yī zhēng xiàn , lán xiū yù zhòu . Zhùqiānlíng, jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu .

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”