Finally at 5 o’clock: A Response to Li Qingzhao’s “New Lotus Leaves”

Finally at 5 o’clock
In a lightly drifting snow
Alone in the woods
The world poised to fall into
Another dark night

Sometimes forgetting
Becomes a powerful form
Of self-protection
Not simple dark denial
But freeing white erasure

More ephemeral
Than gravitational waves
Your absence lifts me
Knowing the snow doesn’t fall
Rather we rise up through it

As on the day I was born
The dragon raised its horned head
From the frozen seas
Though I couldn’t see it then
Through my newly opened eyes

AGG20160219

新荷叶李清照
薄露初零,长宵共、永昼分停。绕水楼台,高耸万丈蓬瀛。芝兰为寿,相辉映、簪笏盈庭。花柔玉净,捧觞别有娉婷。
鹤瘦松青,精神与、秋月争明。德行文章,素驰日下声名。东山高蹈,虽卿相、不足为荣。安石须起,要苏天下苍生。

Xīn hé yè Lǐ Qīngzhào
báolùchū líng, zhǎng xiāo gòng, yǒng zhòu fēn tíng. Rào shuǐ lóutái, gāosǒng wànzhàng péng yíng. Zhīlán wèi shòu, xiāng huīyìng, zān hù yíng tíng. Huā róu yù jìng, pěng shāng bié yǒu pīng tíng.
Hè shòu sōngqīng, jīngshén yǔ, qiūyuè zhēng míng. Déxíng wénzhāng, sù chí rì xià shēngmíng. Dōngshān gāo dǎo, suī qīng xiāng, bùzú wéi róng. Ān shí xū qǐ, yào sū tiānxià cāngshēng.

New/lotus/leaf/Li Qingzhao
guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Advertisements