Translation of Li Qingzhao’s “As if in a Dream Made: Don’t You Know?”

“As if in a Dream Made: Don’t You Know?”
by Li Qingzhao

Sudden winds scatter last night’s rain showers,
Heavy sleep failed to clear my head of wine.
I ask you as you’re rolling up the blinds,
But you say the crab apple is unchanged.

Don’t you know?
Don’t you know?

By now the foliage should be thick and green
With flowers blooming delicate and red.

Translated by AGG20160506.

Depth Charge:  As part of the “Our Tears Become a Language” project, I will be doing my own translation of 64 poems by, or attributed to, Li Qingzhao.

Chinese:
李清照·如梦令
昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。
知否?知否?应是绿肥红瘦。

Pinyin:
Li Qīngzhào·rú mèng lìng
Zuóyè yǔ shū fēng zhòu, nóng shuì bùxiāo cán jiǔ. Shì wènjuàn lián rén, què dào hǎitáng yījiù. Zhī fǒu? Zhī fǒu? Yīng shì lǜféi hóng shòu.

Word-by-word:
Li Qingzhao/as(if)/dream/to make (cause) something (to happen)
Yesterday/night/rain/scattered/wind/sudden, dense(heavy)/sleep/not/dissipate/remaining/wine (alcohol). Try/ask/scroll/screen/person, however/say/wild plum (海棠)/to be aware/as/before.
Know/or not? Know/or not?/Ought to/green/fat/red/thin.

Here is an earlier version of this poem.
guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Advertisements

55th Birthday: A Response to Li Qingzhao’s “Long-lived Happiness (Nanchang Birthday)”

Another ride on the rock
Round the dying fireball
That makes fifty-five
I awake to March snowfall
The offer of a fresh start

Then the Grindr Hey!
It’s still dark when you arrive
Beautiful black hair
Brown eyes smooth skin and hard cock
Full of human need

For intimacy
Sexual complicity
That soft hard power
Men ready willing able
Together we manifest

Getting up a second time
New snow already almost gone
I pull the curtains
Open the sunlight dazzles
Your naked body

You appeared out of
The night disappear into
The day like the dreams
I felt move you in your sleep
Amazed within my tight arms

AGG20160318
For A

长寿乐 (南昌生日) 李清照

微寒应候,望日边六叶,阶蓂初秀。爱景欲挂扶桑,漏残银箭,杓回摇斗。庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。有令容淑质,归逢佳偶。到如今,昼锦满堂贵胄。 荣耀,文步紫禁,一一金章绿绶。更值棠棣连阴,虎符熊轼,夹河分守。况青云咫尺,朝暮重入承明后。看彩衣争献、兰羞玉酎。祝千龄,借指松椿比寿。

Chángshòu Lè (Nánchāng Shēngrì) Lǐ Qīngzhào

wēi hán yīng hòu, wàng rì biān liù yè, jiē míng chū xiù. Ài jǐng yù guà fúsāng , lòu cán yín jiàn, biāo huí yáo dòu . Qìng gāo hóng cǐ jì, zhǎngshàng yī kē míngzhū pōu. Yǒu lìng róng shū zhì, guī féng jiā’ǒu. Dào rújīn, zhòu jǐn mǎntáng guìzhòu . Róngyào, wén bù zǐ jìn , yīyī jīn zhānglǜshòu . Gèng zhí táng dì lián yīn , hǔfú xióng shì , jiā hé fèn shǒu . Kuàng qīngyún zhǐchǐ , zhāo mù zhòng rù chéng míng hòu . Kàn cǎi yī zhēng xiàn , lán xiū yù zhòu . Zhùqiānlíng, jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu .

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Revised Response to Li Qingzhao’s “As if in a Dream: A Song”

Last night
Drifting rain showers
Sudden winds
Even these could not dispel
This long winter’s perpetual hangover

I ask as you roll up the blinds—
But you say
The ice and snow are unchanged

Then the sunlight sudden bright
Falling into your dark skin
Unsheathes every cell in my body
Up until that very moment
Dull—muffled—wrapped
Each alone enshrouded
Now raw unravelling
All the fibres of our separate being

Don’t you know?
Don’t you know?
We will be the green leaves fattening
Become the flowers slender when in bloom

AGG20160311

Original Response to Li Qingzhao’s “As if in a Dream: A Song”

Last night
Drifting rain showers,
Sudden winds,
Even these could not dispel
This winter’s hangover.

I ask as you roll up the blinds—
But you say
The ice and snow are unchanged.

Don’t you know?
Don’t you know?
The green leaves should be fattening,
The slender flowers blooming.

AGG20140406

Tune: “As in a Dream: A Song,” Two Lyrics
by Li Qingzhao

Last night, a bit of rain, gusty wind
a deep sleep did not dispel the last of the wine,
I ask the maid rolling up the blinds—
but she replies: “The crab apple is just as it was.”

Doesn’t she know?
Doesn’t she know?
The leaves should be lush and the petals frail.

Translated by Eugene Eoyang, from Sunflower Splendor: Three Thousand Years of Chinese Poetry

Simplified Chinese:

李清照·如梦令
昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。
知否?知否?应是绿肥红瘦。

Traditional Chinese:

李清照·如夢令
昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒。試問卷簾人,卻道海棠依舊。
知否?知否?應是綠肥紅瘦。

Word-by-word:

Li Qīngzhào·rú mèng lìng

Zuóyè yǔ shū fēng zhòu, nóng shuì bùxiāo cán jiǔ. Shì wènjuàn lián rén, què dào hǎitáng yījiù. Zhī fǒu? Zhī fǒu? Yīng shì lǜféi hóng shòu.

Li Qingzhao/as(if)/dream/to make (cause) something (to happen)

Yesterday/night/rain/scattered/wind/sudden, dense(heavy)/sleep/not/dissipate/remaining/wine (alcohol). Try/ask/scroll/screen/person, however/say/wild plum (海棠)/to be aware/as/before.
Know/or not? Know/or not?/Ought to/green/fat/red/thin.

Here is an earlier version of this poem.
guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Finally at 5 o’clock: A Response to Li Qingzhao’s “New Lotus Leaves”

Finally at 5 o’clock
In a lightly drifting snow
Alone in the woods
The world poised to fall into
Another dark night

Sometimes forgetting
Becomes a powerful form
Of self-protection
Not simple dark denial
But freeing white erasure

More ephemeral
Than gravitational waves
Your absence lifts me
Knowing the snow doesn’t fall
Rather we rise up through it

As on the day I was born
The dragon raised its horned head
From the frozen seas
Though I couldn’t see it then
Through my newly opened eyes

AGG20160219

新荷叶李清照
薄露初零,长宵共、永昼分停。绕水楼台,高耸万丈蓬瀛。芝兰为寿,相辉映、簪笏盈庭。花柔玉净,捧觞别有娉婷。
鹤瘦松青,精神与、秋月争明。德行文章,素驰日下声名。东山高蹈,虽卿相、不足为荣。安石须起,要苏天下苍生。

Xīn hé yè Lǐ Qīngzhào
báolùchū líng, zhǎng xiāo gòng, yǒng zhòu fēn tíng. Rào shuǐ lóutái, gāosǒng wànzhàng péng yíng. Zhīlán wèi shòu, xiāng huīyìng, zān hù yíng tíng. Huā róu yù jìng, pěng shāng bié yǒu pīng tíng.
Hè shòu sōngqīng, jīngshén yǔ, qiūyuè zhēng míng. Déxíng wénzhāng, sù chí rì xià shēngmíng. Dōngshān gāo dǎo, suī qīng xiāng, bùzú wéi róng. Ān shí xū qǐ, yào sū tiānxià cāngshēng.

New/lotus/leaf/Li Qingzhao
guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

My heart rises up: A Response to Li Qingzhao’s “Bodhisattva’s Gold Headdress”

Unde aether sidera pascit? Omnia enim debet, mortali corpore quae sunt, infinita aetas consumpse anteacta diesque. De Rerum Natura, Lucretius.
How is it that the sky feeds the stars? For infinite time and the days that are gone by must needs have devoured all things that are of mortal body.

As the slenderest of moons
Glowing falls into the west
Winter’s snow still young
Clarifies the spreading dusk
My heart rises up

Dark skies feed bright stars
Memories revive the dead
Silently shining
Back home the cold quickly fades
But faces and names linger

AGG20150111

Depth Charge: Lucretius quote translated by Cyril Bailey.

Tune: “Bodhisattva’s Gold Headdress”
Nostalgia
bu Li Qingzhao

A mild sun, a soft breeze,
The touch of a lined coat just put on:
Early springtime finds me
In a somewhat cheerful mood.
There’s a bit of chill, though, on getting up,
And the plum blossom in my hair
Has wilted.

My old home-where may it be?
There’s no forgetting about that
Unless I am drunk.
No scent left of the sandalwood incense
Lit overnight,
But the effect of wine
Is with me still.

Translated by Jiaosheng Wang.

菩萨蛮李清照
风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。睡起觉微寒,梅花鬓上残。
故乡何处是,忘了除非醉。沉水卧时烧,香消酒未消。

Púsà mán Lǐ Qīngzhào
Fēng róu rì bó chūn yóu zǎo, jiā shān zhà zhuó xīnqíng hǎo. Shuì qǐ jué wēi hán, méihuā bìn shàng cán.
Gùxiāng hé chù shì, wàngle chúfēi zuì. Chén shuǐ wò shí shāo, xiāng xiāo jiǔ wèi xiāo.
Bodhisattva/Barbarian Li Qinzhao
Wind/soft/sun/weak/spring/still/early, layered/garment/newly/donned/heart/feeling/good. Sleep/arise/fell/small/cold, plum/blossom/hair/on/ ruined.
Ancestral/village/what/place/is, forgotten/ only when/intoxicated. Deep water [name of incense]/sleep/time/burn, fragrance/vanish/wine/not/vanish.

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Charlottetown Harbour (After A Fresh Snowfall): A Response to Li Qingzhao’s “Long-lived Happiness (Nanchang Birthday)”

The snow finally falls
A luxury of sadness
Covering another year
In the false promise
Of a blank sheet

I see in the eighty-year-old
Eyes of my father—forgetting
Does not bring calm
Only confusion and anger
Or—at best—a bone-tired resignation

This is the false peace of retreat
With no chance of victory
Some other day

The long years stretch life and memory
Thinner and thinner still
Until they are twin mirrors

The grey glass of the harbour water
Reflecting the sky clouded grey

AGG20151227

长寿乐 (南昌生日) 李清照

微寒应候,望日边六叶,阶蓂初秀。爱景欲挂扶桑,漏残银箭,杓回摇斗。庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。有令容淑质,归逢佳偶。到如今,昼锦满堂贵胄。 荣耀,文步紫禁,一一金章绿绶。更值棠棣连阴,虎符熊轼,夹河分守。况青云咫尺,朝暮重入承明后。看彩衣争献、兰羞玉酎。祝千龄,借指松椿比寿。

Chángshòu Lè (Nánchāng Shēngrì) Lǐ Qīngzhào

wēi hán yīng hòu, wàng rì biān liù yè, jiē míng chū xiù. Ài jǐng yù guà fúsāng , lòu cán yín jiàn, biāo huí yáo dòu . Qìng gāo hóng cǐ jì, zhǎngshàng yī kē míngzhū pōu. Yǒu lìng róng shū zhì, guī féng jiā’ǒu. Dào rújīn, zhòu jǐn mǎntáng guìzhòu . Róngyào, wén bù zǐ jìn , yīyī jīn zhānglǜshòu . Gèng zhí táng dì lián yīn , hǔfú xióng shì , jiā hé fèn shǒu . Kuàng qīngyún zhǐchǐ , zhāo mù zhòng rù chéng míng hòu . Kàn cǎi yī zhēng xiàn , lán xiū yù zhòu . Zhùqiānlíng, jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu .

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

The Luxury: A Response to “Bowl of Green Jade”, Attributed to LI Qingzhao

子曰:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?」
The Master said, “Is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application? Is it not delightful to have friends coming from distant quarters? Is he not a man of complete virtue, who feels no discomposure though men may take no note of him?”
Confucius, The Analects, Translated by James Legge

The leaves fell for you
One final time—red and gold
Fifteen years later
Red and gold—falling again
Do you think they remember?

Now a southern wind
Moistens all the fallen leaves
A tropical storm
Awake at night I listen
To its final tears streaming

The most dramatic
Season—beginning in heat
Ending with the frost—
The fall is only one-third
Over—bare branches creaking

Tonight I will share
Food with a mutual friend
In from out of town
As always we’ll talk of you
And then slip into silence

It’s a luxury
Really to have someone else
To share memories
Of the dead—I pity those
Who talk only to tombstones

AGG20151030

Tune: Bowl of Green Jade

Spring’ s glory-how far is it advanced?
Two-thirds already gone.
Lush foliage deep in verdure,
Red blossoms all smiles:
Are barely passable.
A courtyard shadowy under weeping willows,
A room with curtains brushed by warm breeze:
Here’s someone withering away!

A riot of flowers on sale for my choosing
I ride through the streets of Chang’an, wine my freight—
What are these beside the peach and plum of my native hills?
Blame not the east wind bringing tears to a wanderer’s eyes!
Nostalgic feelings are hard to express;
Cherished dreams—a mere illusion.
What can I do but return to my home town?

Translated by Jiaosheng Wang.

Depth Charge: This poem is almost everywhere attributed to Ouyang Xiu, not Li Qingzhao.

青玉案欧阳修
一年春事都来几,早过了、三之二。绿暗红嫣浑可事。绿杨庭院,暖风廉幕,有个人憔悴。
买花载酒长安市,又争似、家山见桃李。不枉东风吹客泪。相思难表,梦魂无据,惟有归来是。

Qīng yù àn Ouyáng Xiū
Yī niánchūn shì dōu lái jǐ , zǎoguòle, sān zhī èr . Lǜ àn hóng yān hún kě shì . Lǜ yáng tíngyuàn, nuǎn fēng lián mù, yǒu gèrén qiáocuì.
Mǎi huā zài jiǔ cháng’ān shì , yòu zhēng sì, jiāshān jiàn táolǐ . Bù wǎng dōngfēng chuī kè lèi . Xiāngsī nán biǎo, mèng hún wú jù, wéiyǒu guīlái shì .

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

The Spider: A Response to “Bodhisattva’s Gold Headdress,” Attributed to Li Qingzhao

The pale spider on a silver thread
Descends from the ceiling into clouds
Of dust—all the dust of would and could
And should—grey on grey and grey.
Its eight slender legs pick a delicate,
Noteless melody towards the bed,
There, only two days dust has settled,
All sudden motion having ceased at that time.
The spider crosses the newfound stillness
Enshrouded in twisted, layered sheets,
As a strange perfume fills the shuttered room,
Soon—very soon—the only world it’s known
Will be gone, swept away with all the grey
Dust of would and could and should.

AGG20151026

Depth Charge: For my translation of the original poem attributed to Li Qingzhao, see here.

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Translation: “Bodhisattva’s Gold Headdress, ” attributed to Li Qingzhao

“Bodhisattva’s Gold Headdress”
Attributed to Li Qingzhao
Translated by Andrew Grimes Griffin

Golden sparrows fly above clouds of dark hair,
Worried eyebrows hold back pale spring’s  thin mists.
Hibiscus fragrance suffuses the closed chamber,
Screened off by layers of receding mountains.

Shuttered in by cold weather she longs for daybreak,
Still bound up  like lettuce leaves around its tender heart.
Tears streak her clothing with face powder,
She asks which day will see his return?

Translated by AGG20151015

Depth charge: Again, a poem of questionable provenance, but attributed to Li Qingzhao in the book that I am using as the basis for this project, and again there is no existing English translation that I could locate, so I am forced to do my own.

菩萨蛮·李清照
绿云鬓上飞金雀⑴,愁眉敛翠春烟薄。香阁掩芙蓉,画屏山几重。
窗寒天欲曙,犹结同心苣⑵。啼粉污罗衣⑶,问郎何日归?

Púsà mán·lǐqīngzhào
lǜ yúnbìn shàng fēi jīn què ⑴, chóuméi liǎn cuì chūn yān báo. Xiāng gé yǎn fúróng, huà píngshān jǐ zhòng.
Chuāng hántiān yù shǔ, yóu jié tóngxīn jù ⑵. Tí fěn wū luō yī ⑶, wèn láng hé rì guī?

Bodhisattva/headdress/ Li Qingzhao
Green-cloud[Dark clouds-said of the abundant hair of a beautiful woman]/hair on temples/above/fly/gold/sparrows[here indicating hair ornaments], worry/eyebrow/restrain/jade green/spring/mist/indifferent. Incense/boudoir/closed/hibiscus, picture/screen/mountain/several/layers.
Shutter/cold/weather/desire/daybreak, still/bind/concentric/lettuce [also entwined double wick, pattern on clothing and common wishes]. To weep/powder/defile/gauze/clothing, ask/young gentleman/which/day/return?

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

A Fool’s Game: A Response to “New Jade Candle” by Zhou Bangyan, attributed to Li Qingzhao

Lilac apple catalpa
Half-covered in fresh fallen
Snow—white on—white on—
My head’s an impossible
Conjunction of blooms

The Saint Lawrence slowly flows
Into the Yangtze River
Mount Royal rises
Beneath the Purple Mountain
Our arms are empty

Here—now—red and gold
Huddle randomly in drifts
At the wind’s mercy
Remembering’s a fool’s game
Sticking leaves back on the trees

AGG20151012

Depth Charge: Another poem universally attributed to Zhou Bangyan (Chou Pang-yen), yet included in the collection of Li Qingzhao poetry that I am using as a basis for this project. My translation of Zhou Bangyan’s poem may be found here,  Fittingly enough, my response deals with the inevitability of misremembering and misplacement.

Guo AndeTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”

To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”