Translation of Li Qingzhao’s “As if in a Dream Made: Don’t You Know?”

“As if in a Dream Made: Don’t You Know?”
by Li Qingzhao

Sudden winds scatter last night’s rain showers,
Heavy sleep failed to clear my head of wine.
I ask you as you’re rolling up the blinds,
But you say the crab apple is unchanged.

Don’t you know?
Don’t you know?

By now the foliage should be thick and green
With flowers blooming delicate and red.

Translated by AGG20160506.

Depth Charge:  As part of the “Our Tears Become a Language” project, I will be doing my own translation of 64 poems by, or attributed to, Li Qingzhao.

Chinese:
李清照·如梦令
昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。
知否?知否?应是绿肥红瘦。

Pinyin:
Li Qīngzhào·rú mèng lìng
Zuóyè yǔ shū fēng zhòu, nóng shuì bùxiāo cán jiǔ. Shì wènjuàn lián rén, què dào hǎitáng yījiù. Zhī fǒu? Zhī fǒu? Yīng shì lǜféi hóng shòu.

Word-by-word:
Li Qingzhao/as(if)/dream/to make (cause) something (to happen)
Yesterday/night/rain/scattered/wind/sudden, dense(heavy)/sleep/not/dissipate/remaining/wine (alcohol). Try/ask/scroll/screen/person, however/say/wild plum (海棠)/to be aware/as/before.
Know/or not? Know/or not?/Ought to/green/fat/red/thin.

Here is an earlier version of this poem.
guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Advertisements

55th Birthday: A Response to Li Qingzhao’s “Long-lived Happiness (Nanchang Birthday)”

Another ride on the rock
Round the dying fireball
That makes fifty-five
I awake to March snowfall
The offer of a fresh start

Then the Grindr Hey!
It’s still dark when you arrive
Beautiful black hair
Brown eyes smooth skin and hard cock
Full of human need

For intimacy
Sexual complicity
That soft hard power
Men ready willing able
Together we manifest

Getting up a second time
New snow already almost gone
I pull the curtains
Open the sunlight dazzles
Your naked body

You appeared out of
The night disappear into
The day like the dreams
I felt move you in your sleep
Amazed within my tight arms

AGG20160318
For A

长寿乐 (南昌生日) 李清照

微寒应候,望日边六叶,阶蓂初秀。爱景欲挂扶桑,漏残银箭,杓回摇斗。庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。有令容淑质,归逢佳偶。到如今,昼锦满堂贵胄。 荣耀,文步紫禁,一一金章绿绶。更值棠棣连阴,虎符熊轼,夹河分守。况青云咫尺,朝暮重入承明后。看彩衣争献、兰羞玉酎。祝千龄,借指松椿比寿。

Chángshòu Lè (Nánchāng Shēngrì) Lǐ Qīngzhào

wēi hán yīng hòu, wàng rì biān liù yè, jiē míng chū xiù. Ài jǐng yù guà fúsāng , lòu cán yín jiàn, biāo huí yáo dòu . Qìng gāo hóng cǐ jì, zhǎngshàng yī kē míngzhū pōu. Yǒu lìng róng shū zhì, guī féng jiā’ǒu. Dào rújīn, zhòu jǐn mǎntáng guìzhòu . Róngyào, wén bù zǐ jìn , yīyī jīn zhānglǜshòu . Gèng zhí táng dì lián yīn , hǔfú xióng shì , jiā hé fèn shǒu . Kuàng qīngyún zhǐchǐ , zhāo mù zhòng rù chéng míng hòu . Kàn cǎi yī zhēng xiàn , lán xiū yù zhòu . Zhùqiānlíng, jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu .

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Revised Response to Li Qingzhao’s “As if in a Dream: A Song”

Last night
Drifting rain showers
Sudden winds
Even these could not dispel
This long winter’s perpetual hangover

I ask as you roll up the blinds—
But you say
The ice and snow are unchanged

Then the sunlight sudden bright
Falling into your dark skin
Unsheathes every cell in my body
Up until that very moment
Dull—muffled—wrapped
Each alone enshrouded
Now raw unravelling
All the fibres of our separate being

Don’t you know?
Don’t you know?
We will be the green leaves fattening
Become the flowers slender when in bloom

AGG20160311

Original Response to Li Qingzhao’s “As if in a Dream: A Song”

Last night
Drifting rain showers,
Sudden winds,
Even these could not dispel
This winter’s hangover.

I ask as you roll up the blinds—
But you say
The ice and snow are unchanged.

Don’t you know?
Don’t you know?
The green leaves should be fattening,
The slender flowers blooming.

AGG20140406

Tune: “As in a Dream: A Song,” Two Lyrics
by Li Qingzhao

Last night, a bit of rain, gusty wind
a deep sleep did not dispel the last of the wine,
I ask the maid rolling up the blinds—
but she replies: “The crab apple is just as it was.”

Doesn’t she know?
Doesn’t she know?
The leaves should be lush and the petals frail.

Translated by Eugene Eoyang, from Sunflower Splendor: Three Thousand Years of Chinese Poetry

Simplified Chinese:

李清照·如梦令
昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。
知否?知否?应是绿肥红瘦。

Traditional Chinese:

李清照·如夢令
昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒。試問卷簾人,卻道海棠依舊。
知否?知否?應是綠肥紅瘦。

Word-by-word:

Li Qīngzhào·rú mèng lìng

Zuóyè yǔ shū fēng zhòu, nóng shuì bùxiāo cán jiǔ. Shì wènjuàn lián rén, què dào hǎitáng yījiù. Zhī fǒu? Zhī fǒu? Yīng shì lǜféi hóng shòu.

Li Qingzhao/as(if)/dream/to make (cause) something (to happen)

Yesterday/night/rain/scattered/wind/sudden, dense(heavy)/sleep/not/dissipate/remaining/wine (alcohol). Try/ask/scroll/screen/person, however/say/wild plum (海棠)/to be aware/as/before.
Know/or not? Know/or not?/Ought to/green/fat/red/thin.

Here is an earlier version of this poem.
guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Charlottetown Harbour (After A Fresh Snowfall): A Response to Li Qingzhao’s “Long-lived Happiness (Nanchang Birthday)”

The snow finally falls
A luxury of sadness
Covering another year
In the false promise
Of a blank sheet

I see in the eighty-year-old
Eyes of my father—forgetting
Does not bring calm
Only confusion and anger
Or—at best—a bone-tired resignation

This is the false peace of retreat
With no chance of victory
Some other day

The long years stretch life and memory
Thinner and thinner still
Until they are twin mirrors

The grey glass of the harbour water
Reflecting the sky clouded grey

AGG20151227

长寿乐 (南昌生日) 李清照

微寒应候,望日边六叶,阶蓂初秀。爱景欲挂扶桑,漏残银箭,杓回摇斗。庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。有令容淑质,归逢佳偶。到如今,昼锦满堂贵胄。 荣耀,文步紫禁,一一金章绿绶。更值棠棣连阴,虎符熊轼,夹河分守。况青云咫尺,朝暮重入承明后。看彩衣争献、兰羞玉酎。祝千龄,借指松椿比寿。

Chángshòu Lè (Nánchāng Shēngrì) Lǐ Qīngzhào

wēi hán yīng hòu, wàng rì biān liù yè, jiē míng chū xiù. Ài jǐng yù guà fúsāng , lòu cán yín jiàn, biāo huí yáo dòu . Qìng gāo hóng cǐ jì, zhǎngshàng yī kē míngzhū pōu. Yǒu lìng róng shū zhì, guī féng jiā’ǒu. Dào rújīn, zhòu jǐn mǎntáng guìzhòu . Róngyào, wén bù zǐ jìn , yīyī jīn zhānglǜshòu . Gèng zhí táng dì lián yīn , hǔfú xióng shì , jiā hé fèn shǒu . Kuàng qīngyún zhǐchǐ , zhāo mù zhòng rù chéng míng hòu . Kàn cǎi yī zhēng xiàn , lán xiū yù zhòu . Zhùqiānlíng, jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu .

guoande seal script jpegTo read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”
To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”
To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Fading, but not fast: A Response to Li Qingzhao’s “Rouged Lips”

At the bottom of the stairs, I stop, turn
To see you standing up there , naked still,
A light screen of perspiration clinging
To our now separate skins, no longer
Twinned, though Castor and Pollux still ride high
As I step into the fresh, sterile air
Of late March with its night breezes yet free
From spring blooms with their desperate perfumes—
Efflorescence, procreation, decay,
Our own coupling productive of nothing
Beyond a shared luxury of pleasure,
A moment and a memory fading,
But not fast, if I close my eyes I can
Feel lines traced thirty years ago by hand.

AGG20150328
For Top07

‘Tune: “Rouged Lips”
Naivete
by Li Qingzhao

Stepping down from the swing,
Languidly she smooths her soft slender hands,
Her flimsy dress wet with light perspiration—
A slim flower trembling with heavy dew.

Spying a stranger, she walks hastily away in shyness:
Her feet in bare socks,
Her gold hairpin fallen.
Then she stops to lean against a gate,
And looking back,
Makes as if sniffing a green plum

The two of us now so far apart–
In Heaven and on Earth?

Translated by Jiaosheng Wang.

点绛唇·李清照
蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。
见客入来,袜刬金钗溜。和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。

Diǎn jiàng chún·Lǐ Qīngzhào
Cù bà qiūqiān, qǐlái yōng zhěng xiān xiān shǒu. Lù nóng huā shòu, báo hàn qīng yī tòu.
Jiàn kè rù lái, wà chǎn jīn chāi liū. Hé xiū zǒu, yǐ mén huíshǒu, què bǎ qīngméi xiù.

Depth Charge: This poem is in the appendix reserved for poems which, although often attributed to Li Qingzaho, have contested authorship. Certainly, the theme and imagery of this poem seem to be more in keeping with ci poetry written by men in which they fantasize they are women fantasizing about men and, thereby, ascribe their own fantasies about women to the woman herself.

To read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”

To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…

Our Fathers, Who Are in the Heavens: A Response to Li Qingzhao’s “Immortal on the Riverbank”

“The price of granting the reality of change is to grant nothingness a kind of reality also,”
Peter Pesic, Seeing Double: Shared Identities in Physics, Philosophy and Literature

Nothing more seeming fragile than the snow,
Yet there exists a single, tiny flake
Condensed from mist ten thousand years ago,
Deep, deep, deep within a melting glacier,
Slowly, surely grinding the mountains down,
Inevitable as our frail fathers
Falling into their final silences,
Each death a solitary, unique loss,
A slow accumulation of nothing,
Perhaps the surest sign we yet have seen
In this our shared dream of humanity,
This ceaseless sweeping away of the dust,
The dust that gave life to the dust we are
Returning to the self-consuming stars.

AGG20150309
In Memoriam Robert E. Lavery, 1928-2015

Depth Charge: It seems my friends and I are entering into that stage of life where our fathers are leaving en masse.

Tune: “Immortal On The Riverbank”
To the Plum Blossom
By Li Qingzhao

Deep, how profoundly deep the courtyard is!
Spring comes late to these casements and terraces
Buried in mists and clouds.
For whom do you pine away, 0 Flower!
And lose your lovely looks quite
When but last night I dreamed-
How sweet and vivid that dream-
Your southern branches were bursting into bloom?

That you should be frail as jade
And your boughs lose much of their crimson sweetness
As though weighed down with infinite sorrow!
Away with that Tartar flute in the South Tower
Blowing away your rich perfume
Nobody knows whither,
And let the days lengthen
When balmy breezes blow.
But do stay till the apricot blossoms round out!

Translated by Jiaosheng Wang.

临江仙·梅·李清照
庭院深深深几许,云窗雾阁春迟。为谁憔悴损芳姿,夜来清梦好,应是发南枝。
玉瘦檀轻无限恨,南楼羌管休吹。浓香吹尽有谁知,暖风迟日也,别到杏花肥。

Lín jiāng xiān·Méi·Lǐ Qīngzhào
Tíngyuàn shēn shēn shēn jǐxǔ, yún chuāng wù gé chūn chí. Wèi shuí qiáocuì sǔn fāng zī, yèlái qīng mèng hǎo, yīng shì fā nán zhī.
Yù shòu tán qīng wúxiàn hèn, nán lóu qiāng guǎn xiū chuī. Nóng xiāng chuī jìn yǒu shuí zhī, nuǎn fēng chí rì yě, bié dào xìng huāféi.

To read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”

To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

Hard Bargain : A Response to Li Qingzhao’s “The Lone Wild Goose”

The stars and I have struck a hard bargain,
Harder than Hector’s beautiful thick cock,
More enduring than Franco’s erection,
Bitter sweet still than any load of cum,
Impossible to break, unlike our loves,
Which we all know, or will know, easily
End, well or not, but all the same just end,
And in this bargain the dead stars become,
My living flesh, seeing eyes, consciousness,
And in return I promise to look up
In amazement through love with gratitude
That I can be briefly born on this earth
From the flower of their heavenly deaths
And with such beautiful men mingle breath.

AGG20150227
for MasterFranco and toscano111

Tune: “The Lone Wild Goose”
Plum Blossoms
by Li Qingzhao
Prefatory Note. People tend to be vulgar as soon as they start writing a ci-poem about the plum. Of this I was unauare till I had made an attempt myself.

Paper bed-curtains,
A couch of rattan.
No pleasant thoughts ease a troubled mind
When my morning sleep ends. Sandalwood incense burning fitfully,
The jade censer fallen cold–
Companion to my feelings thin as water. A flute playing “Falling Plum Blossms” three times over
Startles the plum-trees into sudden bloom,
And the air is filled with all the sweetness of spring.

Fine rain, gusty wind:
Lugubrious sounds once more urge
A thousand lines of tears.
Gone is the flute-player,
Deserted the jade tower
Nobody now shares with one broken-hearted.
I pluck a spray of bloom,
But who can I send it to,
The two of us now so far apart–
In Heaven and on Earth?

Translated by Jiaosheng Wang.

孤雁儿·李清照
(世人作梅词,下笔便俗。予试作一篇,乃知前言不妄耳。)

藤床纸帐朝眠起,说不尽无佳思。沈香断续玉炉寒,伴我情怀如水。笛声三弄,梅心惊破,多少春情意。
小风疏雨萧萧地,又催下千行泪。吹箫人去玉楼空,肠断与谁同倚。一枝折得,人间天上,没个人堪寄。

Gūyàn er  · Lǐ Qīngzhào
(shìrén zuò méi cí, xiàbǐ biàn sú. Yǔ shì zuò yī piān, nǎi zhī qiányán bù wàng ěr.)

Téng chuáng zhǐ zhàng cháo mián qǐ , shuō bu jìn wú jiā sī . Chénxiāng duàn xù yù lú hán , bàn wǒ qínghuái rúshuǐ. Dí shēng sān nòng , méi xīn jīng pò , duōshǎo chūn qíngyì .
Xiǎo fēng shū yǔ xiāoxiāo de , yòu cuī xià qiān xíng lèi. Chuī xiāo rén qù yùlóu kōng , chángduàn yǔ shuí tóng yǐ . Yī zhīzhé dé, rénjiān tiānshàng, méi gèrén kān jì .

To read Songs about Sex, Death & Cicadas by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”

To read  as close as the clouds by Andrew Grimes Griffin, just click on the link. To download a pdf, right click on the linke and select “Save link as…”

To read the chapbook Happy Birthday Hanafuda by Andrew Grimes Griffin just click on the link. To download a pdf, right click on the link and select “Save link as…”